Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 21,6 17,8 14,9 13,8 12,2
SaaS (jatkuvat lisenssit1) 13,8 10,9 8,8 7,1 5,8
Kertalisenssit (lisenssit1) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5
Ylläpito (tuki ja ylläpito1) 0,9 1,0 1,0 1,3 1,3
Palvelut 6,9 5,8 4,9 5,3 4,7
Ulkomaisen liikevaihdon osuus (%) 25 % 25 % 24 % 19 % 15 %
Toistuvan liikevaihdon osuus (%) 68 % 67 % 66 % 61 % 58 %
Liikevaihdon kasvu (%) 21,6 % 19,3 % 7,6 % 11 % 15 %
Käyttökate3 0,0 0,9 0,1 -1,0 -2,0
Käyttökate %3 -0,1 % 5,3 % 0,8 % -7,2 % -16,3 %
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA),3 -0,6 0,5 -0,3 -1,4 -2,3
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) % 3 -2,7 % 2,5 % -2,1 % -9,9 % -19,1 %
Liikevoitto -0,9 0,4 -0,3 -1,4 -2,3
Liikevoitto % -4,0 % 2,4 % -2,2 % -10,1 % -19,5 % -
Tilikauden tulos -0,3 0,4 -0,3 -1,4 -2,4
Oikaistu tilikauden tulos3 \0,4 -1,4 -2,4
Omavaraisuusaste %3 39 % 46 % 35 % 42 % 59 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) %3 -28 % 197 % 270 % 159 % 123 %
Henkilöstö tilikauden lopussa 194 125 106 107 104
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 6 372 157 6 219 469 6 056 623 5 957 488 5 813 988
  1. Yhtiön tilinpäätöksessä 2016 käytetty termi.

  2. Yhtiön tilinpäätöksen 2016 liitetietojen luokitteluvirheen (95 118 euroa) oikaisu.

  3. Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

  4. Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos + listautumiskulut.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate % = Käyttökate / Liikevaihto x100
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
EBITA % = EBITA / Liikevaihto x100
Liikevoitto % = Liikevoitto / Liikevaihto x100
Oikaistu tilikauden tulos = Tilikauden tulos + listauskulut
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahavarat – rahoitusarvopaperit
Nettovelkaantumisaste % = Korollinen nettovelka / Oma pääoma x100
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma Taseen loppusumma – saadut ennakot x100
Sijoitetun pääoman tuotto % = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut / Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) (osavuosien tunnusluku on laskettu oikaisemalla kauden tuotto 12 kuukautta vastaavaksi ja käyttämällä osavuosikauden pääomien keskiarvoa) x100
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot / Liikevaihto x100
Tulos / osake (EPS) = Tilikauden voitto/tappio / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma / osake = Oma pääoma / Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Toistuva liikevaihto (recurring revenue) = SaaS- ja ylläpitoliikevaihto