Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Efecte Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Efecte Oyj, englanniksi Efecte Plc, ja kotipaikka Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella ja toteuttaa tietojärjestelmiä, tietokoneohjelmointia, tietoliikennesovellusten, tietokoneiden, koneen osien, lisälaitteiden, verkkolaitteiden ja ohjelmistojen osto-, myynti-, tuonti-, vienti-, valmistus-, asennus- ja huoltotoimintaa sekä niihin liittyvää konsultointi- ja koulutustoimintaa. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö, kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen, prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä se kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:
esitettävä:

  1. tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen ja mahdollisen konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

  1. hallituksen jäsenet; sekä

  2. tilintarkastaja.

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.