Hallinnointi

Hallinnointi

Yhtiön eri toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen ja Ruotsin osakeyhtiölain ja Suomen arvopaperimarkkinalain sekä muiden Suomen lakien mukaisesti.

Efecte noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja suosituksia First North -markkinapaikalle listatulle yhtiölle soveltuvin osin. Yhtiön hallitus vastaa hallintoperiaatteiden noudattamisesta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattamisen ei ole nähty yhtiön johdon arvion mukaan olevan tässä vaiheessa yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Efecte pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin yhtiön kokoon sovitettuna.