Hallinnointi

Tiedonantopolitiikka

Yleiset periaatteet

Efecte Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja yhtiön liikkeeseen laskemien arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiön tiedottaminen perustuu seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää

  • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä

  • Olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian

  • Julkistetut tiedot pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla

Efecte Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia sekä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle listautuneita yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj.

Tiedottamiskäytännöt

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Taloudellisen tiedon julkistus ja taloudelliset tavoitteet

Efecte julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkaisee ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liiketoimintakatsauksen, joka on sisällöltään puolivuosikatsausta suppeampi. Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuutta koskevat lausumat julkistetaan tilinpäätöstiedotteessa ja puolivuosikatsauksessa. Efecte julkistaa vain koko tilikautta koskevia taloudellisia tavoitteita. Yhtiö ei kommentoi sijoitusanalyytikoiden yhtiöstä laatimia ennusteita eikä vastaa heidän arvioistaan.

Hiljainen jakso

Efecte noudattaa hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen tai muun taloudellisen katsauksen julkistamista.

Hiljaisen jakson aikana Efecte ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljaisen jakson aikana yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Yhtiö voi kuitenkin vastata kysymyksiin, jotka liittyvät sinä aikana tiedotettuihin liiketoiminnan tapahtumiin.

Sisäpiirintiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Efecte julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä välittömästi koskevan sisäpiirintiedon. Sisäpiirintieto julkistetaan yhtiötiedotteella.

Kun yhtiö arvioi, onko tieto sisäpiirintietoa, yhtiö ottaa huomioon tiedon oletettavissa olevat vaikutukset verrattuna yhtiön toimintaan kokonaisuudessaan ja kaikki muut markkinatekijät, jotka kyseisessä tilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineen hintaan.

Efecte voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;

  • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja

  • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Päätöksen sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee yhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö sisäpiirintiedon lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn kirjallisen arvioinnin perusteella.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteita käytetään sellaisten asioiden tiedottamiseen, jotka eivät ylitä pörssitiedottamiskynnystä, mutta joilla katsotaan olevan arvoa uutisaiheina. Lehdistötiedotteita voidaan julkaista globaalisti tai paikallisesti ja ne tyypillisesti julkaistaan myös Efecten verkkosivuilla.